โรงเรียนอำนวยศิลป์ถือเป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาที่โดดเด่น ซึ่งจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเติมเต็มเจตนารมย์ของโรงเรียน ผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างร่วมกันบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามพันธกิจ การบริหารงานทั้งหมดของโรงเรียนอำนวยศิลป์อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริหารระดับสูง (Executive Management Team/EMT) โดยมีรายชื่อผู้บริหารดังนี้

ประธานบริหารและผู้รับใบอนุญาต นางเพชรชุดา เกษประยูร

 

เหรัญญิก: นางพรรณทิพย์ จีระพันธุ

 

ครูใหญ่: มร. โจเซฟ ไพน์

 

ผู้อำนวยการ: นางศิริวรรณ วงษ์สกุล

 

ผู้อำนวยการบริหาร: นางสาวเอื้อจิตต์ ชวนประยูร

Amnuay Silpa School Meet The Team

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอำนวยศิลป์แบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับอนุบาลและประถมศึกษาบริหารงานโดย Mr Andrew Parry ครูใหญ่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา และมีครูใหญ่ระดับมัธยมศึกษา Mr Talib Mandan บริหารงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมี Mr Joseph Pine ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนอำนวยศิลป์ 

 

ในฐานะโรงเรียนหลักสูตรไทย-อังกฤษ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจากผู้นำชาวต่างชาติ ครูใหญ่ประจำระดับจึงมีครูไทยผู้ช่วยเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ โดยในระดับอนุบาลมี อ. กมลรัตน์ ขัตติยกุลวานิช ปฏิบัติหน้าที่ครูไทยประจำครูใหญ่ระดับอนุบาล และในระดับประถมศึกษามี อ. รัฐธีร์ ถิระไชยพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ครูไทยประจำครูใหญ่ระดับประถมศึกษา และ อ. ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช ดำรงตำแหน่งครูไทยประจำครูใหญ่ระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ครูใหญ่โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังทำงานร่วมกับผู้อำนวยการบริหาร อ. เอื้อจิตต์ ชวนประยูร

Apply Now