Parent & Teachers Association

Virtual Tour with the Principal

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอำนวยศิลป์ (Parent Teacher Association of Amnuay Silpa School) หรือชื่อย่อ “ANS PTA” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533

วัตถุประสงค์ของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอำนวยศิลป์

  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ระหว่างสมาชิก
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนอำนวยศิลป์
  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอำนวยศิลป์ตามนโยบายของโรงเรียนรวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานในด้านต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
  • เพื่อจัดหาและให้ทุนสงเคราะห์ ทุนส่งเสริมการเรียนดี ทุนรักษาพยาบาล ทุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • เพื่อสงเคราะห์สมาชิกและนักเรียนอำนวยศิลป์ในด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการต่าง ๆ
  • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและนักเรียน
  • เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติคุณของโรงเรียนอำนวยศิลป์
  • เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนอำนวยศิลป์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ และปฏิบัติสาธารณประโยชน์รวมถึงการร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ตามโอกาสอันควร

กิจกรรมของชมรมฯ ที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เช่น กิจกรรม Fun fair กิจกรรม Rally กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล และกิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน