Leadership Team

โรงเรียนอำนวยศิลป์ เป็นโรงเรียนสองภาษามาตรฐานนานาชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยมอบการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้บริหารทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย เพื่อตอบสนองตามเจตนารมณ์ของโรงเรียน (Guiding Statements)

คณะผู้บริหารโรงเรียน (EMT) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการของโรงเรียนตามหลักยุทธศาสตร์โดยมีสมาชิกได้แก่

  • ประธานบริหารและผู้รับใบอนุญาต - นางเพชรชุดา เกษประยูร
  • ครูใหญ่ - มร. แอนดรูว แพรี่
  • เหรัญญิก - นางพรรณทิพย์ จิระพันธุ
  • ผู้อำนวยการบริหาร - นางสาวเอื้อจิตต์ ชวนประยูร

โรงเรียนอำนวยศิลป์มีคณะผู้บริหารงานวิชาการ (SALT) เป็นผู้นำในการดำเนินการ โดยมีสมาชิกได้แก่

  • ครูใหญ่ - มร. แอนดรูว แพรี่
  • ผู้อำนวยการบริหาร - นางสาวเอื้อจิตต์ ชวนประยูร
  • ครูใหญ่ระดับ (มัธยมศึกษา) - มร. มาร์ค ฮิกกินส์
  • ครูใหญ่ระดับ (ประถมศึกษา) - มร. แคทเธอรีน แอลเลน
  • ครูใหญ่ระดับ (อนุบาล) - มร. แอนดรูว์ แพรี่

ในฐานะโรงเรียนไทย - UK ประวัติศาสตร์และประเพณีไทยนับเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับโรงเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนจึงมีคณะผู้บริหารหลักสูตรไทย (TAC) เป็นผู้ช่วยเหลือ SALT โดยชี้แนะแนวทางและให้คำแนะนำด้านวัฒนธรรม ประเพณี  และหลักสูตรไทย 

ในแต่ละระดับ (อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) มีทีมผู้บริหารประกอบด้วยรองครูใหญ่ระดับ และ/หรือ ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับ ผู้บริหารระดับกลางในแต่ละระดับประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั้นปี นอกจากนั้นยังมีตำแหน่งที่รับผิดชอบดูแลทั้งโรงเรียนอีกหลายตำแหน่ง เช่น SENDCo และผู้นำคณะสีต่างๆ เป็นต้น

ในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ โรงเรียนมีผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลในด้านต่างๆ เช่น การเงินและการบัญชี ทะเบียนวัดผล อาคารสถานที่ รับสมัคร ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ