Foundation

คำกล่าวนำ

สาส์นต้อนรับจากครูใหญ่ระดับ

ยินดีต้อนรับสู่ระดับอนุบาล ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านผู้ปกครองและบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1, 2, 3 หรือประถมศึกษาปีที่ 1 ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูใหญ่ระดับอนุบาล โดยช่วยดูแลนักเรียนในช่วงก้าวแรกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองใหม่หรือผู้ปกครองนักเรียนเก่า เราจะร่วมมือกันดูแลนักเรียนของเราให้เป็นผู้นำ นักคิด และผู้พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในอนาคต

ผมรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อผมได้เห็นนักเรียนเติบโตจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ จนผลิบานเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล “บุคคล” ในที่นี้เป็นคำสำคัญ หมายถึงนักเรียนแต่ละคนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของแต่ละคน และพัฒนาให้มี Growth Mindset โดยมีความคิดที่เปิดกว้าง และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตอลดเวลา ท้าทายความสามารถของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

นักเรียนที่เป็นเด็กเล็กในชั้นอนุบาล 1 - 3 จะได้ซึมซับความรู้ผ่านบทเรียนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) โดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนเป็นผู้นำการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed) ผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง (Hands-on) และการเล่นร่วมกับผู้อื่น

ในฐานะสมาชิกของโรงเรียน ผู้ปกครองและครูต่างทำงานร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนของเราเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในปีนี้

บุคลากรครู

ทีมครูผู้สอนระดับอนุบาลประกอบด้วยบุคลากรจำนวนมากจากหลากหลายวัฒนธรรม ที่ล้วนมีความทุ่มเทและกระตือรือร้น ในการพัฒนา ฝึกสอน และส่งเสริมนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาระดับโลก และช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

โรงเรียนคัดสรรทีมบุคลากรที่มุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้อำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภาษาที่ได้มาตรฐานระดับสากลชั้นนำของประเทศไทย

Andrew Parry
Head of Foundation

หลักสูตร

การเทียบหลักสูตรไทยและ UK

นักเรียนจะได้พบกับความท้าทายและสัมผัสกับประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัยตลอดเส้นทางการเรียนรู้ โดยค่อยๆ เปลี่ยนจาก 'การเรียนรู้ผ่านการเล่น' ไปเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง และโดยการร่วมมือกับผู้อื่น รวมทั้งการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อนักเรียนเติบโตไปตามเส้นทางการเรียนรู้ นักเรียนจะได้พัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถของตนเองรอบด้านแบบองค์รวม (holistic) การเดินทางในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบจุดแข็งและความสนใจทางวิชาการของตนเองก่อนระดับประถมศึกษา

การดูแลในด้านกิจการนักเรียน

  • ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และพ่อแม่ผู้ปกครอง
  • นอกจากทีมกิจการนักเรียน (ผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าชั้นปี และครูประจำชั้น) ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาสองท่านประจำอยู่ที่โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนอีกด้วย
  • ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาของเรามีหน้าที่จัด workshop สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง
  • หลักสูตร Engage และ Enhance ของเราให้การสนับสนุนภาษาอังกฤษในคาบเรียนแก่นักเรียนที่ต้องการการเรียนเสริมกับครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ (TEFL) ในขณะเดียวกันทีมครูผู้สอนเสริมภาษาไทยของเราจะให้การสนับสนุนในด้านภาษาไทย
  • นอกจาก SENCo แล้ว ครูผู้ช่วย (Learning Support Assistants) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรายังให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับเด็กที่จะได้รับประโยชน์จากแผนการศึกษาและการสนับสนุนรายบุคคล
  • กิจกรรม Tutorial หลังเลิกเรียน (อ.3 - ป.1) จะช่วยให้เสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางสามารถเรียนรู้ในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการเสริมความรู้ในด้านวิชาการเพิ่มเติมจากการเรียน Engage และ Enhance