Truly Bilingual

Truly BilingualTruly Bilingual

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

คำนิยามที่โรงเรียนกำหนด

Interculturalism หมายถึง

  • การเรียนและการสอนเรื่องค่านิยม คุณลักษณะที่ดี ทักษะ และความรู้ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดนิยามให้แก่อัตลักษณ์ของเรา เช่น อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ และเพศสภาพ เป็นต้น

ผู้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ดี

  • เป็นพลเมืองของประเทศและพลเมืองโลก ซึ่งประกอบด้วยสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งผู้ที่มีความเหมือนและแตกต่างกับตนเอง
  • มีการสะท้อนคิดและเปิดกว้างทางความคิด

เจตนารมณ์ของ

โรงเรียนอำนวยศิลป์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอำนวยศิลป์

“ธำรงวัฒนธรรมไทย

ก้าวไกลกับการศึกษาโลก”

โรงเรียนอำนวยศิลป์เชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำหนดทิศทางอย่างชัดเจนถึงจุดหมายที่โรงเรียนจะพัฒนาต่อไป โรงเรียนอำนวยศิลป์มีปณิธานในการพัฒนานักเรียนอำนวยศิลป์ให้บรรลุมาตรฐานสูงสุดในการศึกษาระดับโลก

ทั้งยังรักษาความเป็นไทย ทั้งในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โรงเรียนอำนวยศิลป์หวังว่านักเรียนอำนวยศิลป์จะตระหนักถึงบทบาทของตนเองและความรับผิดชอบทั้งต่อท้องถิ่นของตนเองและในฐานะประชากรโลก

พันธกิจของโรงเรียนอำนวยศิลป์

เพื่อเป็นนักการศึกษาชั้นนำในด้านการคิด ความเป็นผู้นำ และนวัตกรรมในบริบทสองภาษา เทิดทูนวัฒนธรรมไทยและเพิ่มพูนจิตสำนึกสากล

เจตนารมณ์ของอำนวยศิลป์
Truly Bilingual

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

คำนิยามที่โรงเรียนกำหนด

Interculturalism หมายถึง

  • การเรียนและการสอนเรื่องค่านิยม คุณลักษณะที่ดี ทักษะ และความรู้ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดนิยามให้แก่อัตลักษณ์ของเรา เช่น อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ และเพศสภาพ เป็นต้น

ผู้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ดี

  • เป็นพลเมืองของประเทศและพลเมืองโลก ซึ่งประกอบด้วยสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งผู้ที่มีความเหมือนและแตกต่างกับตนเอง
  • มีการสะท้อนคิดและเปิดกว้างทางความคิด

โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

  • สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมสังคมที่มีความยั่งยืนและสามัคคี
  • ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาในระดับโลก

เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนของเราได้พัฒนาเป็นพลเมืองโลกที่มีความสามารถทัดเทียมกับผู้อื่นในด้านความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย โรงเรียนได้ใช้แผนภาพภูเขาน้ำเข็งในการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ (ด้านล่างนี้)

No items found.