Primary

คำกล่าวนำ

สาส์นต้อนรับจากครูใหญ่ระดับ

ยินดีต้อนรับสู่ระดับประถมศึกษา ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านผู้ปกครองและบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3, 4 และ 5 ในฐานะครูใหญ่ระดับ ทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในเส้นทางการเรียนรู้ของนักเรียนมาโดยตลอดจนก้าวสู่ระดับมัธยมศึกษาต่อไป

ในระดับประถมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการฝ่าฟันอุปสรรคแบบ 'learning pit' เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ผ่านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดวิเคราห์ เพื่อเอาชนะอุปสรรคเพื่อท้าทายความสามารถ และที่สำคัญ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทราบวิธีนำความรู้และทักษะไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆ โรงเรียนจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำและนักประดิษฐ์ในอนาคต ที่มีความอยากรู้อยากเห็น ให้ทำสิ่งต่างๆ อย่างมีสติ และมีความรับผิดชอบ

นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ความตระหนักรู้ในระดับโลก (global awareness) และการเคารพในวัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนจะเรียนภาษาที่สาม คือภาษาจีนกลาง ร่วมกับนาฏศิลป์ และดนตรีไทย นักเรียนจะได้สำรวจโลกของเทคโนโลยีในฐานะพลเมืองดิจิทัล (digital citizen) ที่มีความรับผิดชอบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ให้นักเรียนนำอุปกรณ์การสื่อสารมาเรียน (Bring Your Own Device) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 

ในฐานะที่เป็นสมาชิกโรงเรียนเดียวกัน ผู้ปกครองและครูต่างทำงานร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนของเราเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีพร้อมสำหรับการเรียนรู้ที่ท้าทายในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป

บุคลากรครู

ทีมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาประกอบด้วยบุคลากรจำนวนมากจากหลากหลายวัฒนธรรม ที่ล้วนมีความทุ่มเทและกระตือรือร้น ในการพัฒนา ฝึกสอน และส่งเสริมนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาระดับโลก และช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนคัดสรรทีมบุคลากรที่มุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้อำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภาษาที่ได้มาตรฐานระดับสากลชั้นนำของประเทศไทย

หลักสูตร

การเทียบหลักสูตรไทยและ UK

หลักสูตรไทยและ UK มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสนุกสนานสำหรับนักเรียนต่อเนื่องจากชั้นอนุบาล นักเรียนจะได้ซึมซับประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมสองภาษา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่ท้าทายและการถามตอบ ทักษะและเนื้อหาที่สอนในภาษาไทยมีโครงสร้างตามแนวทางการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร มีการสอนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สามตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้นไป โดยเป็นวิชาบังคับ

การดูแลในด้านกิจการนักเรียน

  • ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และพ่อแม่ผู้ปกครอง
  • นอกจากทีมกิจการนักเรียน (ผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าชั้นปี และครูประจำชั้น) ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาสองท่านประจำอยู่ที่โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนอีกด้วย
  • ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาของเรามีหน้าที่จัดการบำบัดแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม จัดกิจกรรม Assembly จัด workshop สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง
  • หลักสูตร Engage และ Enhance ของเราให้การสนับสนุนภาษาอังกฤษในคาบเรียนแก่นักเรียนที่ต้องการการเรียนเสริมกับครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ (TEFL) แก่นักเรียนที่จะได้รับประโยชน์จากการเรียนเสริมแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มย่อย ในขณะเดียวกันทีมครูผู้สอนเสริมภาษาไทยของเราจะให้การสนับสนุนในด้านภาษาไทย
  • นอกจาก SENCo แล้ว ครูผู้ช่วย (Learning Support Assistants) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรายังให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับเด็กที่จะได้รับประโยชน์จากแผนการศึกษาและการสนับสนุนรายบุคคล
  • กิจกรรม Tutorial หลังเลิกเรียน (อ.3 - ป.1) จะช่วยให้เสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางสามารถเรียนรู้ในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการเสริมความรู้ในด้านวิชาการเพิ่มเติมจากการเรียน Engage และ Enhance