OUR SCHOOL

OUR SCHOOLOUR SCHOOL

นับตั้งแต่ทศวรรษแห่งยุคโลกาภิวัตน์ไปจนถึงยุคหลังโลกาภิวัตน์ การรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกระแสโลกได้กลายเป็นเรื่องท้าทาย โรงเรียนอำนวยศิลป์มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองโลกที่กำลังเติบโตในศตวรรษที่ 21 เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้บ่มเพาะจิตใจเยาวชนด้วยสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งและความรู้ความเข้าใจในค่านิยม วัฒนธรรม และผู้คนในท้องถิ่น เนื่องจากเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ อำนวยศิลป์ภูมิใจนำเสนอคำจำกัดความของ ‘โลกาภิวัตน์ที่สมดุล’ ผ่านวิสัยทัศน์ของเรา 'ธำรงวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลกับการศึกษาโลก'

โรงเรียนอำนวยศิลป์มอบการศึกษาแบบนานาชาติสองภาษา ในหลักสูตรไทย-UK ที่ไม่เหมือนใคร โดยมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักเรียนจะได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีการสอนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สาม โรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภาษา อังกฤษ/ไทย แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS (Council of International Schools) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของครู หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก และการร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน คุณภาพที่เราคาดหวังคือคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติระดับโลกที่เหนือกว่ามาตรฐานของ English Programme ในท้องถิ่น

ด้วยผลการสอบที่ยอดเยี่ยมและรางวัลที่ได้รับจากการสอบ IGCSE/A Level การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุน King’s และทุน Ivy League โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เราเป็นโรงเรียนสองภาษาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในประเทศไทย หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน โรงเรียนอำนวยศิลป์ช่วยขยายทางเลือกของนักเรียนและเพิ่มโอกาสในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Oxbridge และ Ivy League ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงทั้งหมดในประเทศไทย เอเชีย และทั่วโลก

นักเรียนของเราจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเรียนรู้ที่โรงเรียนของเรา ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกในเอเชีย (พ.ศ. 2559) และโรงเรียนส่งเสริมการคิดขั้นสูงแห่งที่ 21

ของโลก (พ.ศ. 2562) ที่ได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัย Exeter สหราชอาณาจักร หลักสูตรส่งเสริมการคิดของเรามุ่งเน้นในการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการสะท้อนคิด ให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับความคิดของตนเอง ช่วยให้นักเรียนเป็นนักคิดที่ดีขึ้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยผ่านการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ในการส่งเสริมการคิด

โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้วางรากฐานการศึกษาแบบองค์รวมมายาวนานกว่าศตวรรษเพื่อให้นักเรียนของเราได้รับการศึกษาที่หลากหลายอย่างครบถ้วนทุกมิติ โรงเรียนมีแนวทางการสอนที่ให้ความสำคัญกับสี่เสาหลักแห่งการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญา ได้แก่ ความรู้และความคิด ประสบการณ์ตรง จริยธรรมและมารยาท รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพและร่างกาย ซึงเป็นแนวทางที่โรงเรียนจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจตนเองและปลดปล่อยศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่เป็นเอกลักษณ์แห่งนี้ ที่ซึ่งสมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมการคิด และมุ่งมั่นที่จะเตรียมพร้อมเหล่านักคิดตัวน้อยให้เป็นผู้นำโลกยุคโลกาภิวัตน์ตลอดศตวรรษที่ 21

เพชรชุดา เกษประยูร

ประธานบริหาร

Our school message from principle.
OUR SCHOOL

นับตั้งแต่ทศวรรษแห่งยุคโลกาภิวัตน์ไปจนถึงยุคหลังโลกาภิวัตน์ การรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกระแสโลกได้กลายเป็นเรื่องท้าทาย โรงเรียนอำนวยศิลป์มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองโลกที่กำลังเติบโตในศตวรรษที่ 21 เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้บ่มเพาะจิตใจเยาวชนด้วยสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งและความรู้ความเข้าใจในค่านิยม วัฒนธรรม และผู้คนในท้องถิ่น เนื่องจากเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ อำนวยศิลป์ภูมิใจนำเสนอคำจำกัดความของ ‘โลกาภิวัตน์ที่สมดุล’ ผ่านวิสัยทัศน์ของเรา 'ธำรงวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลกับการศึกษาโลก'

โรงเรียนอำนวยศิลป์มอบการศึกษาแบบนานาชาติสองภาษา ในหลักสูตรไทย-UK ที่ไม่เหมือนใคร โดยมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักเรียนจะได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีการสอนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สาม โรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภาษา อังกฤษ/ไทย แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS (Council of International Schools) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของครู หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก และการร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน คุณภาพที่เราคาดหวังคือคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติระดับโลกที่เหนือกว่ามาตรฐานของ English Programme ในท้องถิ่น

ด้วยผลการสอบที่ยอดเยี่ยมและรางวัลที่ได้รับจากการสอบ IGCSE/A Level การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุน King’s และทุน Ivy League โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เราเป็นโรงเรียนสองภาษาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในประเทศไทย หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน โรงเรียนอำนวยศิลป์ช่วยขยายทางเลือกของนักเรียนและเพิ่มโอกาสในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Oxbridge และ Ivy League ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงทั้งหมดในประเทศไทย เอเชีย และทั่วโลก

นักเรียนของเราจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเรียนรู้ที่โรงเรียนของเรา ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกในเอเชีย (พ.ศ. 2559) และโรงเรียนส่งเสริมการคิดขั้นสูงแห่งที่ 21

ของโลก (พ.ศ. 2562) ที่ได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัย Exeter สหราชอาณาจักร หลักสูตรส่งเสริมการคิดของเรามุ่งเน้นในการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการสะท้อนคิด ให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับความคิดของตนเอง ช่วยให้นักเรียนเป็นนักคิดที่ดีขึ้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยผ่านการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ในการส่งเสริมการคิด

โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้วางรากฐานการศึกษาแบบองค์รวมมายาวนานกว่าศตวรรษเพื่อให้นักเรียนของเราได้รับการศึกษาที่หลากหลายอย่างครบถ้วนทุกมิติ โรงเรียนมีแนวทางการสอนที่ให้ความสำคัญกับสี่เสาหลักแห่งการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญา ได้แก่ ความรู้และความคิด ประสบการณ์ตรง จริยธรรมและมารยาท รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพและร่างกาย ซึงเป็นแนวทางที่โรงเรียนจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจตนเองและปลดปล่อยศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่เป็นเอกลักษณ์แห่งนี้ ที่ซึ่งสมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมการคิด และมุ่งมั่นที่จะเตรียมพร้อมเหล่านักคิดตัวน้อยให้เป็นผู้นำโลกยุคโลกาภิวัตน์ตลอดศตวรรษที่ 21

เพชรชุดา เกษประยูร

ประธานบริหาร

No items found.