Thinking School

Thinking SchoolThinking School

ทำไมเราต้องสอนแบบส่งเสริมการคิด

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เราเชื่อว่าการสอนแบบส่งเสริมการคิดและสนับสนุนให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับการคิดนั้นจะทำให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่ดีขึ้น การเข้าใจกระบวนการทางการคิด (Metacognition) จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครูของเรามุ่งสนับสนุนให้นักเรียนสังเกตว่าตนเองมีการเรียนรู้อย่างไร และด้วยวิธีการนี้จะทำให้นักเรียนสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้ การคิดเกี่ยวกับการคิดจะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรับมือกับสภาพแวดล้อมในทำงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น

โรงเรียนอำนวยศิลป์ประสบความสำเร็จในการสอนแบบส่งเสริมการคิดได้อย่างไร

  • ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เรามีการปรับการสอนเพื่อส่งการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และสะท้อนคิด
  • ครูจะถามคำถามที่ท้าทายความคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า ตนเองกำลังเรียนเรื่องอะไร และเรียนไปเพื่ออะไร
  • หลักสูตรของเราส่งเสริมพัฒนาการในด้านทักษะต่าง ๆ รวมถึงทักษะการคิด โดยมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาน้อยลง การเรียนในห้องเรียนของเราจะช่วยส่งเสริมและยกระดับการคิด โดยสอดแทรกกลยุทธ์ที่หลากหลายในบทเรียน
  • บทเรียนต่าง ๆ จะมีการปฏิบัติจริงมากกว่า และเน้นการใช้ทักษะเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับชิ้นงานที่ทำ มากกว่าเพียงแค่ทำให้เสร็จ

โรงเรียนอำนวยศิลป์ช่วยแบ่งปันเทคนิคการสอนที่ดีอย่างไรบ้าง

ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้จับมือกับบริษัท Thinking Schools International ในสหราชอาณาจักร โดยจัดตั้ง Thinking Schools International Asia หรือ TSIA เพื่อจัดการฝึกอบรมและให้การสนับสนุน จัดหาทรัพยากรและจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สำหรับโรงเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่น ๆ ที่สนใจเปลี่ยนแปลงชุมชนการเรียนรู้ของตน

โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในเอเชีย และมีโรงเรียนมากมายจากทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อสังเกตการสอนและเข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ ผู้จัดการอบรม TSIA ยังได้ทำงานร่วมกับหลายโรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนทั่วประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน 7 แห่ง ในจังหวัดตรัง สงขลา อุบลราชธานี นครสวรรค์ ชลบุรีและชัยภูมิ เพื่อเผยแพร่แนวทางของโรงเรียนส่งเสริมการคิด นักเรียนของเราได้รับประโยชน์จากการเรียนกับครูที่มีประสบการณ์สูงเนื่องจากบุคลากรครูของเราจำนวนหนึ่งได้รับการรับรองจาก TSIA

Virtual Tour with the Principal

ผู้นำในด้านการส่งเสริมการคิด

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้เริ่มออกเดินทางเป็นก้าวแรกสู่เส้นทางแห่งการส่งเสริมการคิด โดยปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และโอกาสในการก้าวไปสู่เวทีโลก ดังนั้น เราจึงทราบดีว่า โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองจาก Department of Cognitive Education แห่งมหาวิทยาลัย Exeter ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกในเอเชีย และในเดือนมกราคม 2560 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองเป็นครั้งที่สองและได้รับ Advanced Status ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมการคิดอย่างแท้จริง

โรงเรียนส่งเสริมการคิดคืออะไร

เราสามารถอธิบายคำจำกัดความของโรงเรียนส่งเสริมการคิดได้หลายรูปแบบ สำหรับโรงเรียนอำนวยศิลป์ เรามีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนใช้ความคิดอย่างรอบคอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เรามุ่งสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดทบทวนตนเอง

เรามุ่งจัดหนักสูตรที่มีสาระน่ารู้ เน้นการพัฒนาทักษะและเทคนิคต่างๆ โดยไม่ได้เน้นที่เนื้อหาบทเรียนแต่เพียงอย่างเดียว โรงเรียนต้องการช่วยสนับสนุนนักเรียนให้พัฒนาไปข้างหน้า สามารถพิ่งพาตนเองได้ และมีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการคิดที่หลากหลาย

โรงเรียนมุ่งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ มีความสุข และมีความพึงพอใจไปกับการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

ทำไมเราต้องสอนแบบส่งเสริมการคิด

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เราเชื่อว่าการสอนแบบส่งเสริมการคิดและสนับสนุนให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับการคิดนั้นจะทำให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่ดีขึ้น การเข้าใจกระบวนการทางการคิด (Metacognition) จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครูของเรามุ่งสนับสนุนให้นักเรียนสังเกตว่าตนเองมีการเรียนรู้อย่างไร และด้วยวิธีการนี้จะทำให้นักเรียนสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้ การคิดเกี่ยวกับการคิดจะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรับมือกับสภาพแวดล้อมในทำงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น

Thinking School

โรงเรียนอำนวยศิลป์ประสบความสำเร็จในการสอนแบบส่งเสริมการคิดได้อย่างไร

  • ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เรามีการปรับการสอนเพื่อส่งการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และสะท้อนคิด
  • ครูจะถามคำถามที่ท้าทายความคิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า ตนเองกำลังเรียนเรื่องอะไร และเรียนไปเพื่ออะไร
  • หลักสูตรของเราส่งเสริมพัฒนาการในด้านทักษะต่าง ๆ รวมถึงทักษะการคิด โดยมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาน้อยลง การเรียนในห้องเรียนของเราจะช่วยส่งเสริมและยกระดับการคิด โดยสอดแทรกกลยุทธ์ที่หลากหลายในบทเรียน
  • บทเรียนต่าง ๆ จะมีการปฏิบัติจริงมากกว่า และเน้นการใช้ทักษะเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับชิ้นงานที่ทำ มากกว่าเพียงแค่ทำให้เสร็จ

โรงเรียนอำนวยศิลป์ช่วยแบ่งปันเทคนิคการสอนที่ดีอย่างไรบ้าง

ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้จับมือกับบริษัท Thinking Schools International ในสหราชอาณาจักร โดยจัดตั้ง Thinking Schools International Asia หรือ TSIA เพื่อจัดการฝึกอบรมและให้การสนับสนุน จัดหาทรัพยากรและจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สำหรับโรงเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่น ๆ ที่สนใจเปลี่ยนแปลงชุมชนการเรียนรู้ของตน

โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในเอเชีย และมีโรงเรียนมากมายจากทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อสังเกตการสอนและเข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ ผู้จัดการอบรม TSIA ยังได้ทำงานร่วมกับหลายโรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนทั่วประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน 7 แห่ง ในจังหวัดตรัง สงขลา อุบลราชธานี นครสวรรค์ ชลบุรีและชัยภูมิ เพื่อเผยแพร่แนวทางของโรงเรียนส่งเสริมการคิด นักเรียนของเราได้รับประโยชน์จากการเรียนกับครูที่มีประสบการณ์สูงเนื่องจากบุคลากรครูของเราจำนวนหนึ่งได้รับการรับรองจาก TSIA

No items found.