SUMMER CAMPS

โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนฯ แนะนำให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้น เพื่อนร่วมชั้นเรียน และสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน

เปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

กิจกรรมภาคฤดูร้อนจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ

  • Summer Camp 1: จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูชาวไทย  (ในช่วงปลายเดือน มีนาคม ประมาณ 8-10 วัน)
  • Summer Camp 2: จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ (ในช่วงปลายเดือนเมษายน ประมาณ 8-10 วัน)