Accreditations & Affiliation

Accreditations & AffiliationAccreditations & Affiliation

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) และจัดการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา EQA จะกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ และการบริหารจัดการสถานศึกษาของสถาบันที่เข้าประเมินในแต่ละระดับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

FOBISIA

FOBISIA is a Federation of British International schools in Asia. In October 2022, ANS was awarded full membership into the organisation.

What does FOBISIA Membership mean for our community?

The schools in the Federation work together to provide a range of regional events and competitions for students as well as a variety of professional development opportunities for teachers. ANS students take part in the annual FOBISIA Games, as well as participating in FOBISIA Literacy and Maths Competitions, Music and Drama Festivals. These activities will provide ANS students with the opportunity to travel to different countries within Asia for rich cultural, sporting and academic experiences. ANS teaching staff regularly attend courses and workshops with their FOBISIA colleagues to keep up-to-date with best practice around the world.

เคมบริดจ์ (Cambridge)

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ นักเรียนจะเข้าสอบ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) AS Levels (Advanced Subsidiary) และ A Levels (Advanced) โดยมี Cambridge International Examination เป็นผู้จัดการสอบ องค์กรนี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนกการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสอบ IGCSE AS และ A Levels โดยโรงเรียนต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองระเบียบการสอบที่เข้มงวดเพื่อจัดสอบรับรองคุณวุฒิเหล่านี้

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการทำงาน การเรียน และการย้ายถิ่นฐาน ในการทดสอบทางวิชาการนักเรียนจะได้รับการประเมินในด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง

โรงเรียนของเราจัดการการทดสอบเองในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Year 12) โดยดำเนินการร่วมกับ British Council ซึ่งจัดหาเอกสารการทดสอบอย่างเป็นทางการ และจัดการสอบการพูดให้กับนักเรียน

เส้นทางสู่การรับรองมาตรฐาน CIS ของโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2560 เราเริ่มต้นการเดินทางโดยผ่านขั้นตอนการเป็นสมาชิก และประสบความสำเร็จในการขอรับรองมาตรฐานในปี พ.ศ. 2564 โดยผ่านการประเมินจากผู้ตรวจรับรองสถานะ CIS สภาโรงเรียนนานาชาติ Council of International Schools

การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติของเราช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมั่นใจได้ว่าการเรียนการสอน นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงความคาดหวังของเรานั้น มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุมาตรฐานในระดับสูงด้านการปฏิบัติงาน และการศึกษานานาชาติอย่างต่อเนื่อง การได้รับการรับรองสะท้อนถึงความทุ่มเทต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนมีแก่นักเรียนของเรา

โรงเรียนส่งเสริมการคิดโดย University of Exeter

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนอำนวยศิลป์เริ่มต้นเส้นทางแห่งการคิดที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ในโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองจาก Department of Cognitive Education ที่ Exeter University ให้เป็นโรงเรียนการคิดแห่งแรกในเอเชีย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองเป็นครั้งที่สอง และได้รับรางวัลสถานะขั้นสูง สิ่งนี้ยืนยันได้อย่างแท้จริงว่าโรงเรียนเป็นผู้นำในการคิดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) และจัดการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา EQA จะกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ และการบริหารจัดการสถานศึกษาของสถาบันที่เข้าประเมินในแต่ละระดับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

Accreditations & Affiliation

FOBISIA

FOBISIA is a Federation of British International schools in Asia. In October 2022, ANS was awarded full membership into the organisation.

What does FOBISIA Membership mean for our community?

The schools in the Federation work together to provide a range of regional events and competitions for students as well as a variety of professional development opportunities for teachers. ANS students take part in the annual FOBISIA Games, as well as participating in FOBISIA Literacy and Maths Competitions, Music and Drama Festivals. These activities will provide ANS students with the opportunity to travel to different countries within Asia for rich cultural, sporting and academic experiences. ANS teaching staff regularly attend courses and workshops with their FOBISIA colleagues to keep up-to-date with best practice around the world.

เคมบริดจ์ (Cambridge)

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ นักเรียนจะเข้าสอบ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) AS Levels (Advanced Subsidiary) และ A Levels (Advanced) โดยมี Cambridge International Examination เป็นผู้จัดการสอบ องค์กรนี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนกการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสอบ IGCSE AS และ A Levels โดยโรงเรียนต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองระเบียบการสอบที่เข้มงวดเพื่อจัดสอบรับรองคุณวุฒิเหล่านี้

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการทำงาน การเรียน และการย้ายถิ่นฐาน ในการทดสอบทางวิชาการนักเรียนจะได้รับการประเมินในด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง

โรงเรียนของเราจัดการการทดสอบเองในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Year 12) โดยดำเนินการร่วมกับ British Council ซึ่งจัดหาเอกสารการทดสอบอย่างเป็นทางการ และจัดการสอบการพูดให้กับนักเรียน

No items found.