Wellbeing & Safeguarding

Wellbeing & SafeguardingWellbeing & Safeguarding

สุขภาวะของนักเรียน

โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ดังนี้

 •   ช่วยให้นักเรียนเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกได้ดีขึ้น
 •   ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะเล่าให้ฟังถึงปัญหาหรือความกังวลต่างๆ
 •   ช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าสังคม โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
 •   ช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองมีคุณค่าความสำคัญ
 •   ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ
 •   ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการปรับอารมณ์และจัดการกับความพ่ายแพ้

นอกเหนือจากทีมกิจการนักเรียน (ได้แก่ ผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าระดับชั้นปี และครูประจำชั้น) ที่ดูแลนักเรียนอย่างทุ่มเท เรายังมีที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาอีกสองท่านประจำอยู่ที่โรงเรียน เพื่อดูแลให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีอีกด้วย

ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาของโรงเรียนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม กิจกรรม Assembly กิจกรรม Workshop สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ปกครอง

โรงเรียนส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพจิตด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

 • ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของโรงเรียนและช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง
 • ส่งเสริมการเปิดรับความคิดเห็นของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • ชื่นชมความสำเร็จทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน
 • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจากการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
 • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนคิด ประเมินตนเอง
 • ดูแลให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ

ในชั่วโมงโฮมรูม นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการเจริญสติ เพื่อให้นักเรียนมีกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ทั้งในและนอกเวลาเรียน นอกจากนั้น โรงเรียนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในหลักสูตรกิจกรรมหลังเลิกเรียน (เช่น การเจริญสติและโยคะ) อีกด้วย

สุขภาวะที่ดี

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เรามุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาวะของสมาชิกในโรงเรียนทุกคน ทั้งนักเรียน บุคลากร และพ่อแม่ผู้ปกครอง

Wellbeing & Safeguarding

สุขภาวะของนักเรียน

โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ดังนี้

 •   ช่วยให้นักเรียนเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกได้ดีขึ้น
 •   ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะเล่าให้ฟังถึงปัญหาหรือความกังวลต่างๆ
 •   ช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าสังคม โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
 •   ช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองมีคุณค่าความสำคัญ
 •   ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ
 •   ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการปรับอารมณ์และจัดการกับความพ่ายแพ้

นอกเหนือจากทีมกิจการนักเรียน (ได้แก่ ผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าระดับชั้นปี และครูประจำชั้น) ที่ดูแลนักเรียนอย่างทุ่มเท เรายังมีที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาอีกสองท่านประจำอยู่ที่โรงเรียน เพื่อดูแลให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีอีกด้วย

ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาของโรงเรียนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม กิจกรรม Assembly กิจกรรม Workshop สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ปกครอง

โรงเรียนส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพจิตด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

 • ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของโรงเรียนและช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง
 • ส่งเสริมการเปิดรับความคิดเห็นของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • ชื่นชมความสำเร็จทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน
 • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจากการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
 • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนคิด ประเมินตนเอง
 • ดูแลให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ

ในชั่วโมงโฮมรูม นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการเจริญสติ เพื่อให้นักเรียนมีกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ทั้งในและนอกเวลาเรียน นอกจากนั้น โรงเรียนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในหลักสูตรกิจกรรมหลังเลิกเรียน (เช่น การเจริญสติและโยคะ) อีกด้วย

การคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เรามุ่งดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

โรงเรียนคาดหวังให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนอำนวยศิลป์ รวมถึงบุคลากรและผู้มาติดต่อโรงเรียนทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

การคุ้มครองสวัสดิภาพคืออะไร

การคุ้มครองสวัสดิภาพ (Safeguarding) หมายถึง ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้คน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการปกป้อง สามารถใช้ชีวิตได้โดยปลอดภัยจากการถูกทารุณกรรม (ทางร่างกาย อารมณ์ และทางเพศ) การถูกทำร้าย และการถูกทอดทิ้ง

เหตุใดการคุ้มครองสวัสดิภาพจึงมีความสำคัญ

การคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการทารุณกรรมยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และน่าเศร้าที่บุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องมากที่สุด (เด็ก) มักจะตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม เด็กๆ สมควรได้รับความปลอดภัย และห่างไกลจากอันตรายต่างๆ รวมทั้งในโลกออนไลน์ การแจ้งปัญหาด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการเพื่อปกป้องเด็กให้ปลอดภัยได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้ปกครอง นักสังคมสงเคราะห์ ตำรวจ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น Childline Thailand เป็นต้น

ผู้ดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน (DSL)

ผู้ดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน (DSL) คืออะไร

ผู้ดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน (DSL) คือบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่หลักในการดูแลรับผิดชอบปัญหาการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียนภายในโรงเรียน

DSL ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมระดับสูงตามมาตรฐานสากลในการจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน และดูแลให้แน่ใจว่าบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ

เหตุใดเราจึงมีผู้ดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน

DSL ทำหน้าที่เป็นผู้รับร้องเรียนปัญหาทั้งหมด สมาชิกในโรงเรียนทุกคน (บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง) ที่พบปัญหาใดๆ สามารถติดต่อ DSL ได้ หากนักเรียนเล่าปัญหาให้กับบุคลากรฟัง บุคลากรก็สามารถแจ้งไปยัง DSL เพื่อให้ดำเนินการต่อได้เช่นเดียวกัน

DSL มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกปัญหาและขั้นตอนการดำเนินการทุกอย่าง โดยมองเห็นถึง 'ภาพรวม' ทั้งหมด ดังนั้นจึงได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน

มร. แอนดรู แพรี่
andrewp@amnuaysilpa.ac.th

อาจารย์เอื้อจิตต์ ชวนประยูร
uachitt@amnuaysilpa.ac.th

No items found.