Term Dates

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เราใช้ปฏิทินการศึกษาแบบไทย โดยเริ่มต้นปีการศึกษาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ไปจนจบปีการศึกษาในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยแต่ละปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

ภาคเรียนปีการศึกษา 2566/2567:

ภาคเรียนปีการศึกษา 2567/2568:

สำนักงานธุรการต่าง ๆ ของโรงเรียนจะยังเปิดทำการระหว่าง

ปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์