Student Leadership and Charity Service

ความเป็นผู้นำของนักเรียน

“เราคือผู้นำ” เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของโรงเรียนอำนวยศิลป์ เราตระหนักดีว่านักเรียนในวันนี้จะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำในอนาคต โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการคว้าโอกาสที่จะได้โลดแล่นในเวทีระดับโลก จะต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกันมากมาย การเติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่สามารถถามและตอบคำถามยากๆ ได้ จัดการข้อขัดแย้งและแก้ไขปัญหาได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล แสดงความยอมรับและเข้าใจประชากรโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งฝึกฝนให้มีคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีนั้น จะต้องอาศัยทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของนักเรียน ทักษะเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในหลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตรแบบองค์รวมของโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการสื่อสาร เช่น ทักษะการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา และการฟัง เป็นต้น นอกจากนั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งอีกด้วย
  • ทักษะการเข้าสังคม นักเรียนจะได้ฝึกการเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงความเห็นอกเห็นใจ
  • ทักษะการจัดการอารมณ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียด และกระตุ้นตัวเองให้ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ทักษะการรู้จักตนเอง ตลอดกระบวนการทำงานร่วมกัน นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีสังเกตและแสดงความรู้สึกของตนเอง
  • ทักษะการตัดสินใจ เมื่อนักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม พวกเขาต้องตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

นักเรียนระดับต่างๆ สามารถสมัครเข้าร่วม Student Leadership Clubs ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปในทางที่ดีขึ้น

  • สภานักเรียน (ชั้นอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • Eco Warriors (ชั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6), Eco Committee (มัธยมศึกษา)
  • Rights Respecting Explorers (Y1-6), Unicef Ambassadors (มัธยมศึกษา)

นอกจากนี้ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษายังได้รับการสนับสนุนให้ใช้ทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านการมีส่วนร่วมในโปรแกรม Peer Mentoring และ Work Experience Programmes นอกจากนั้น โครงงานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ “ความเป็นผู้นำ” ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานด้วยตนเองอย่างอิสระมากขึ้น โดยเป็นผู้นำในการจัดทำโครงงาน ภายใต้บริบทที่มีสาระน่ารู้ และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

ผู้นำนักเรียน

โรงเรียนอำนวยศิลป์มีประธานคณะสี (House Captain) และรองประธานคณะสี (Vice Captain) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะสีทั้งสี่ พวกเขาต้องผ่านขั้นตอนการสมัครและสัมภาษณ์ที่เข้มงวด รวมทั้งทำงานร่วมกับทีมผู้นำเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนและปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น ประธานคณะสีของเราเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ความตรงต่อเวลา และการแต่งเครื่องแบบ รวมทั้งเป็นนักเรียนที่รักและทุ่มเทให้กับโรงเรียนอำนวยศิลป์ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการบริหารจัดการ และการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

ประธานคณะสีของเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน เป็นผู้นำนักเรียนและเป็นตัวแทนแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนอำนวยศิลป์ พวกเขาร่วมกิจกรรม parent open mornings และให้คำแนะนำแก่สภานักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำความคิดเห็นของนักเรียนมาพิจารณาในการตัดสินใจที่สำคัญ ส่วนสำคัญของบทบาทประธานคณะสีคือการทำให้แต่ละคณะสีเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ประธานคณะสีเป็นผู้นำกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน และจัดการแข่งขันระหว่างคณะสี เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นทีม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียน

การกุศล

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ นักเรียนและครูมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ โดยสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านคณะกรรมการการกุศลของโรงเรียน คณะกรรมการชุดนี้ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกระดับชั้นของโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงปัญหาระดับโลก เชื่อมโยงผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเข้าด้วยกันผ่านเป้าหมายร่วมกัน

การกุศลมีประโยชน์มากมายหลายด้าน เราสามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นสำหรับผู้อื่น และพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กัน การมีส่วนร่วมในการกุศลช่วยเพิ่มความตระหนักในปัญหาสังคม เพิ่มพูนความรู้ของเราเกี่ยวกับโลก และส่งเสริมความเมตตากรุณา การกุศลสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนของเราเปลี่ยนแปลงโลก ในฐานะโรงเรียน เราตระหนักดีว่าการศึกษามีผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาลต่อชีวิตเด็กและเยาวชน

คณะกรรมการการกุศลของเราทำงานเพื่อระดมทุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรการกุศลระดับท้องถิ่นและระดับโลกที่ได้รับเลือกจากโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา

ในปีที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมระดมทุนหลายงาน เช่น non uniform day ปาร์ตี้ฮัลโลวีน การแสดงความสามารถ และการแข่งขันฟุตบอลการกุศลระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครู เรายังระดมเงินโดยการจับฉลากจักรยานเสือภูเขา โรงเรียนระดมทุนได้จำนวนมาก และมอบให้กับ United World Schools รวมทั้งองค์กรการกุศลของตลท. เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยในการศึกษาระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ในปีที่แล้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโครงงานความเป็นผู้นำ ในโครงงานดังกล่าว พวกเขาระดมทุนตลอดทั้งปีโดยการขายเค้กทุกวันจันทร์ในช่วงพัก นักเรียนยังได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล นำเงินบริจาคบำรุงโรงเรียนเขื่อนเพชร และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 10 คน โรงเรียนอำนวยศิลป์เลือกโรงเรียนนี้เนื่องจากพวกเขาได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่เราหามาได้ และอาสาสมัครของเราที่มาเยี่ยมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เคยเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนแห่งนี้ โดยสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนผ่านเกม

สโมสร Interact

สโมสร Interact ของโรงเรียนอำนวยศิลป์รวบรวมนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และค้นพบพลังของการให้บริการแก่ผู้อื่นโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ (service above self) โครงการที่ดำเนินการโดยสโมสร Interact ของโรงเรียนอำนวยศิลป์ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ในโครงการล่าสุด เช่น การสนับสนุน Operation Smile ทีมงานได้ปลุกจิตสำนึก และขายสินค้าเพื่อระดมทุนที่จำเป็น เพื่อให้เด็กไทยทั่วประเทศได้รับการผ่าตัดปากแหว่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา ในปี 2565-2566 สโมสร Interact ได้จัดตั้งองค์กรการกุศลของตนเองขึ้น ชื่อว่า Dream Catcher โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่เด็กๆ ในชนบททั่วประเทศไทย สโมสร Interact ทำให้นักเรียนของเราได้พัฒนาทักษะด้านการประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการพยายามหาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อระดมทุน

นอกจากการสนับสนุนจากครูและตัวแทนในโรงเรียนแล้ว สโมสร Interact ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนไทยอื่นๆ ในกรุงเทพ เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนทั่วกรุงเทพ โดยมีสมาชิกโรตารีกรุงเทพให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่นักเรียนของเราในการจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการโครงการ และการดำเนินกิจกรรมในชุมชน