Secondary

คำกล่าวนำ

สาส์นต้อนรับจากครูใหญ่ระดับ

ผมมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นครูใหญ่ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนอำนวยศิลป์ ที่สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้น สดใสร่าเริง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เราชี้แนะแนวทางและช่วยเหลือนักเรียนให้เดินทางมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

เราเชื่อว่านักเรียนจำเป็นต้องมี “ทักษะชีวิต” ที่หลากหลาย เพื่อประสบความสำเร็จในโลกยุคปัจจุบัน เรามีความภาคภูมิใจในเจตนารมณ์ของโ่รงเรียน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี) ที่โรงเรียนได้ปลูกฝังให้แก่นักเรียนด้วยวิธีต่างๆ โดยผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบการให้รางวัลแก่นักเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนมุ่งส่งเสริมและให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้น ไฝ่เรียนไฝ่รู้ ร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี สื่อสารได้คล่องแคล่ว มุ่งมั่นตั้งใจ และมีความสมดุล รวมทั้งนักเรียนที่ปฏิบัติตามค่านิยมของโรงเรียนอำนวยศิลป์ ได้แก่ ใส่ใจ เคารพ รับผิดชอบ และยุติธรรม ทักษะและค่านิยมที่ดีเหล่านี้เป็นรากฐานของวัฒธรรมของโรงเรียนที่มีปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์

โรงเรียนของเรามอบโอกาสให้แก่นักเรียนในการรับหน้าที่เป็นผู้นำและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน เราส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียนในด้านต่างๆ และคาดหวังให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรฐานที่วางไว้ในระดับสูง

บุคลากรครู

ทีมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาประกอบด้วยบุคลากรจำนวนมากจากหลากหลายวัฒนธรรม ที่ล้วนมีความทุ่มเทและกระตือรือร้น ในการพัฒนา ฝึกสอน และส่งเสริมนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาระดับโลก และช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนคัดสรรทีมบุคลากรที่มุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้อำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภาษาที่ได้มาตรฐานระดับสากลชั้นนำของประเทศไทย

Mark Charles Higgins

Head of Secondary

หลักสูตร

การเทียบหลักสูตรไทยและ UK

นอกเหนือจากหลักสูตรสองภาษาที่นักเรียนจะเรียนรู้ตามหลักสูตรไทย / UK ควบคู่กันไปแล้ว โรงเรียนยังเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Key Stage 3) โดยนักเรียนจะเรียนโดยเน้นในหลักสูตร UK เป็นหลัก

นักเรียนในหลักสูตรสองภาษาทุกคนจะได้เรียนในหลักสูตรไทยอย่างครบถ้วน รวมทั้งเรียน IGCSE ได้สูงสุด 10 วิชา และอีก 2 วิชาเลือก นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติจะมุ่งเน้นการสอบ IGCSE เป็นหลัก โดยจะเรียนได้สูงสุด 12 วิชา และอีก 4 วิชาเลือก

ใน Key Stage 5 นักเรียนจะสามารถเลือกระหว่างหลักสูตรสองภาษา โดยสอบ A Levels 2 วิชา ควบคู่ไปกับคุณวุฒิตามหลักสูตรไทยอย่างเต็มรูปแบบ หรือเลือกหลักสูตรนานาชาติ โดยสอบ A Levels 4 วิชา

Extracurricular

รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ:

  • F1 in Schools กิจกรรมที่นักเรียนจะได้ออกแบบและสร้างโมเดลรถแข่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน F1 ในระดับนานาชาติ
  • Ted Talk club กิจกรรมที่มุ่งให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของนักเรยีน
  • Duke of Edinburgh Bronze Award
  • Student Enterprise Club
  • Excellelate Programme ในวิชา STEM

การดูแลในด้านกิจการนักเรียน

  • ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เรามุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาวะของสมาชิกในโรงเรียนทุกคน ทั้งนักเรียน บุคลากร และพ่อแม่ผู้ปกครอง
  • นอกเหนือจากทีมกิจการนักเรียน (ได้แก่ ผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าระดับชั้นปี และครูประจำชั้น) ที่ดูแลนักเรียนอย่างทุ่มเท เรายังมีที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาอีกสองท่านประจำอยู่ที่โรงเรียน เพื่อดูแลให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีอีกด้วย
  • ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาของโรงเรียนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม กิจกรรม Assembly กิจกรรม Workshop สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ปกครอง